Desktop vs Mobile

With an ever growing percentage of browsers on mobile devices having a responsive site in this day and age is a necessity not a luxury.

 

APA TÂRNAVEI Mediaş angajează Consilier Juridic

APA TÂRNAVEI Mediaş angajează Consilier Juridic

07.05.2020
Categorie: Societăți comerciale

SC APA TÂRNAVEI MARI SA  Mediaş
angajează  Consilier Juridic
    
Cerințele postului:
    Studii superioare cu licență, specializare științe juridice   
    Experiență în domeniul  juridic  minim  3 ani
    Cunoștințe avansate de drept comercial, dreptul muncii, drept civil, drept penal
    Cunoștințe  avansate  de  operare PC:  Microsoft Office
    Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
Competențe generale:
    Abilități de comunicare, inițiativă, perseverență
    Capacitate organizatorică, de analiză și sinteză
    Spirit de echipă, orientare către rezultate
Responsabilitățile  postului:
1.    Asigură consultanța si reprezentarea angajatorului, apără drepturile si interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.
2.    Întocmește formalitățile prevăzute de lege în cazul modificarii actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului.
3.    Redactează / revizuiește acte juridice care emană de la societate în relație cu terții, societăți comerciale (contracte comerciale, de prestări servicii, consultanță, închirieri, etc) sau autorități ale statului.
4.    Reprezintă societatea în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, pe baza delegării acordate.
5.    Redactează acţiunile societății înaintate către instanţele judecătoreşti şi organele arbitrale, redacteaza actiuni, concluzii, note de sedință în toate fazele procesuale, inclusiv căi de atac, pe care le exercită ori de câte ori este necesar.
6.    Ține evidenţa litigiilor si informează periodic conducerea societăţii cu privire la situaţia litigiilor şi a executărilor silite împotriva debitorilor.
7.    Asigură recuperarea creanțelor prin redactarea și introducerea de acțiuni în justiție împotriva debitorilor societății și administrează dosarele existente pe rol.
8.    Verifică persoanele juridice cu care societatea intră in relații comerciale.
9.    Furnizează opinii și solutii juridice pentru activitatea curentă a societății, deservind toate departamentele companiei. Acordă avizul de legalitate, în condițiile legii si ale regulamentelor specifice unității.
10.    Acordă asistență juridică de specialitate tuturor departamentelor firmei, în reglementarea raporturilor de muncă, participă la soluţionarea conflictelor de muncă. Urmărește si transmite compartimentelor societății  modificările legislative apărute în domeniul de interes.
Dosarul se transmite prin e-mail și trebuie să cuprindă următoarele:
1.    CV
2.    Act de identitate
3.    Actele de studii, alte documente care să ateste înscrieri, specializări şi certificări suplimentare relevante
4.    Carnet de Muncă/Adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate
5.    Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau Cazier judiciar
6.    Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru funcția de consilier juridic
Modalitate de selecție:  interviu
(dat fiind pandemia de Covid 19 și măsurile restrictive impuse de Ministerul Sănătății, interviul se poate ține și prin video call/online)
Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării interviului.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0269 841425/ int 123, Birou  Resurse Umane
Adrese de e-mail:  secretariat@apatarnavei.ro , daniela.negru@apatarnavei.ro